Jon: "Alexa, who am I?" Alexa: "You are Jon." Jon: "Alexa, who is Jon though?" Alexa: "Jon is someone who loves to collect sun glasses." Jon: "Aren't I more than that?" Alexa: "Not to me."